baner20.jpg

Rozpoczyna się 26. edycja Konkursu Piękna Wieś - „Piękna Wieś Pomorska 2019”.

Główną ideą Konkursu jest ochrona, poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi.

Organizatorem Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019” jest Województwo Pomorskie, zaś partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

 

Kategoria „Wieś”

W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie karty zgłoszenia wsi do miejscowego urzędu gminy w terminie do 29 marca 2019 r.

Kategoria „Zagroda”

W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach Konkursu oraz zagród, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej (uzasadnienie spełniania definicji należy ująć w opisie stanowiącym załącznik do zgłoszenia w etapie wojewódzkim).

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie karty zgłoszenia zagrody do miejscowego urzędu gminy w terminie do 29 marca 2019 r.

Regulamin konkursu i karty zgłoszeń

Oceny dokonają komisje:
• gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 07 czerwca 2019 r. zgłaszają
do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”
• powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 22 lipca 2019 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”
• wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród
w terminie do 30 sierpnia 2019 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62