baner13.jpg

Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688) do zgłaszania uwag odnośnie zasad dotyczących trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Malborku.

Uwagi można składać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Malborku, pl. Słowiański 17 lub e-mailowo na adres s.grabowska@powiat.malbork.pl w terminie do 6 maja 2019 r.

Loading...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62