Starostwo Powiatowe w Malborku przekazuje informację Ministerstwa Sprawiedliwości o obowiązkach i sankcjach wynikających
z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm). 

W załączeniu: pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pana Michała Wosia.

Czytaj więcej...

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu malborskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018.

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest

 1) weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez wydział merytoryczny;
 2) analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym;
 3) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty oraz OCENA OFERTY.

2. W skład Komisji Konkursowych wchodzi:

 1) 2 przedstawicieli Urzędu,
 2) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d, 2da ustawy.

3. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:

 1) członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;
 2) do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  a) czynny udział w pracach Komisji,
  b) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;

4. Prawa członków Komisji Konkursowej:

 1) członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
 2) członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

5. Tryb pracy Komisji Konkursowej:

 1) Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;
 2) obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;
 3) Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego,
a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie od 25 listopada do 23 grudnia 2016 roku:

· zeskanowane na adres e-mailowy: p.pawlikowska@powiat.malbork.pl lub
· dostarczyć oryginały do siedziby Starostwa Powiatowego w Malborku, pl. Słowiański 17, Malbork od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7.30 - 15.30
· wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17 – decyduje data wpływu do Urzędu;
· w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż jest wymagane do danej komisji – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji udziela Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Malborku, tel.: 55 646-04-48, 646-04-50, e-mail: p.pawlikowska@powiat.malbork.pl lub m.piekarska@powiat.malbork.pl

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXVI/244/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza

otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
w zakresach:
ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony środowiska naturalnego

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62