baner3.jpg

Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza

otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
w zakresach:

ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 


UWAGA!

Zmiana w treści ogłoszenia!

Punkt 5 Termin i warunki składania ofert, ppkt 1 Ogłoszenia otrzymuje nowe brzmienie:

  1. Oferta powinna zawierać następujące załączniki:
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
  • sprawozdanie merytoryczno-finansowe lub bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa za ostatni rok

Ładowanie ...

Ładowanie ...

Ładowanie ...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62