baner7.jpg

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817) Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu malborskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017.

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest:
 1) weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez wydział merytoryczny;
 2) analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym;
 3) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty oraz OCENA OFERTY.

2. W skład Komisji Konkursowych wchodzi:
 1) 3 przedstawicieli Urzędu,
 2) 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d, 2da ustawy.

3. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:
 1) członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;
 2) do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  a) czynny udział w pracach Komisji,
  b) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;

4. Prawa członków Komisji Konkursowej:
 1) członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
 2) członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

5. Tryb pracy Komisji Konkursowej:
 1) Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;
 2) obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;
 3) Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu.
Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie od 02.06.2017 do 16.06.2017 roku:
 • zeskanowane na adres e-mailowy: w.jachim.pcpr@powiat.malbork.pl lub
 • dostarczyć oryginały do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, pl. Słowiański 17, Malbork od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7.30 - 15.30
 • wysłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, pl. Słowiański 17 – decyduje data wpływu do Urzędu;
 • w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż jest wymagane do danej komisji – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
Wioletta Jachim, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 647 15 45

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62