baner4.jpg

W dniu 16 lutego 2018 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku a Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku, dotyczące Programu Regionalnego “Praca dla Pomorzan”. Wartość programu wynosi 282.700,00 zł i zostanie nim objętych 39 osób.

Celem Programu realizowanego w 2018 r. jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb
i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.

 Działania w ramach Programu Regionalnego obejmą osoby bezrobotne zarejestrowane m.in. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku, w tym w szczególności następujące grupy:

 • osoby z obszarów wiejskich;
 • osoby w wieku 30-50 lat;
 • osoby o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych

Program Praca dla Pomorzan wspiera zatrudnienie w branżach zawartych w poniższych modułach:

Moduł I - Tradycja i dziedzictwo kulturowe Pomorza

Cel ten będzie realizowany w szczególności w oparciu o tradycyjne dla regionu usługi i branże rozwijające się na obszarach wiejskich, np. budownictwo, przedsięwzięcia związane z dziedzictwem kulturowym, przetwórstwo żywności, w tym wyrób i sprzedaż wysokiej jakości żywności tradycyjnej, rozwój grup producenckich w zakresie związanego z nimi przetwórstwa, turystyka i powiązane z nią usługi, również na rzecz tzw. „srebrnej gospodarki” i inne. W ramach Programu przewiduje się wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców z rozwijających się usług i branż pozarolniczych na obszarach wiejskich.

Moduł II - Branże kluczowe dla regionu

Realizacja Program umożliwi dostosowanie/nabycie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb pracodawców oraz wspieranie zatrudnienia w rozwijających się usługach, istotnych dla regionu branżach, branżach kluczowych, przedsięwzięciach w ramach ZIT i ZPT, a także inteligentnych specjalizacjach regionu. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach rozwijających się branż, bądź zintegrowanych przedsięwzięć, pozwoli na realne i trwałe ich wejście lub powrót na rynek pracy.

 1. Dynamicznie rozwijające się branże:

ICT, logistyczna, kolejowa, chemiczna, motoryzacyjna, stoczniowa, turystyczna, rafineryjna, usługi biznesowe (BPO/SSC)

 1. Inteligentnych specjalizacjach regionu:
  1. technologie off-shore i portowo-logistyczne
  2. technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
  3. technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
  4. technologie medyczne w zakresie

Moduł III. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na lokalnych rynkach pracy istnieje potrzeba stałego dostosowywania kwalifikacji i kompetencji do aktualnych potrzeb pracodawców zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników. W ramach Programu nastąpi zdynamizowanie procesów adaptacyjnych między zasobami ludzkimi, a pracodawcami między innymi poprzez zapewnienie osobom bezrobotnym odpowiednich szkoleń zawodowych, a także poprzez organizowanie miejsc staży zawodowych bezpośrednio u pracodawców mogących zapewnić zdobycie konkretnych umiejętności wymaganych na określonym stanowisku pracy.

Moduł V. Wyrównywanie szans

Na każdym lokalnym rynku istnieją grupy defaworyzowane ze względu na różne czynniki.
W ramach realizacji Programu nastąpi wyrównanie szans na podjęcie zatrudnienia przez wskazane grupy osób bezrobotnych i poszukujących pracy w skutecznej i długofalowej integracji tych grup z rynkiem pracy. Główną grupą zawodową, którą zostanie objęta wsparciem będą osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Oferowane w ramach projektu działania, które w każdym przypadku musza zostać poprzedzone poradnictwem zawodowym:

 1. Prace interwencyjne
 2. Bon zasiedleniowy
 3. Staż.

Rekrutacja do Programu będzie składała się z dwóch etapów:

Pierwszy etap rekrutacji uczestników - kampania informacyjna skierowana do osób bezrobotnych oraz potencjalnych pracodawców, której zadaniem będzie przekazanie informacji dotyczącej zasad realizacji programu i uczestnictwa w programie.

Drugi etap rekrutacji:

 • wytypowanie przez poszczególne urzędy pracy bezrobotnych do uczestnictwa
  w programie;
 • spotkania potencjalnych uczestników z doradcami zawodowymi i/lub doradcami klienta;
 • dobór form wsparcia odpowiedni do potrzeb uczestników Programu: szkolenie, staż, udział w formach subsydiowania zatrudnienia, możliwość podjęcia działalności gospodarczej, inne.

Nabory na realizację w/w działań prowadzone będą za pośrednictwem strony internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook. Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62