baner32.jpg

Rozpoczyna się 25. edycja Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”. Główną ideą Konkursu jest ochrona, poprawa i kultywowanie wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi.

Organizatorem Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018” jest Województwo Pomorskie, zaś partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Kategoria „Wieś”

W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu.

Kategoria „Zagroda”

W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu oraz zagród, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej (uzasadnienie spełniania definicji należy ująć w opisie stanowiącym załącznik do zgłoszenia w etapie wojewódzkim).

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie kart zgłoszeń wsi i zagród do miejscowego urzędu gminy w terminie do 30 marca 2018r.

Oceny dokonają komisje:

  • gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 08 czerwca 2018 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 20 lipca 2018 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2018r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018r.

Ładowanie ...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62