baner18.jpg

Z początkiem lutego br. uruchomiono kolejny nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie „Pożyczki na kształcenie”, dzięki któremu można sfinansować dowolny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe oraz uzyskać do 25% umorzenia!

Ogólnopolski projekt „Pożyczki na kształcenie” to pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez partnerstwo w składzie Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Fundacja Fundusz Współpracy, pełniących rolę Operatora systemu pożyczkowego.

W ramach projektu osoby dorosłe mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty. Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł, a kształcenie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Kwota przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia. Uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 20% umorzenia, a w szczególnych przypadkach nawet 25%.

W pierwszym naborze, który trwał w okresie wrzesień-listopad ubiegłego roku, Operator przyznał ponad 1000 pożyczek o wartości ponad 7 mln zł. W obecnym naborze pula środków którą zaplanowano na pożyczki to kwota 12,5 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 31 maja 2018 roku lub do wyczerpania środków.

W ramach usprawnień i modyfikacji systemu przyznawani pożyczek wprowadzono szereg udogodnień dla uczestników – m.in. mechanizmy ułatwiające uzyskanie pożyczki przez osoby pozostające bez zatrudnienia jak też upraszczające sam proces ubiegania się o pożyczkę.

Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.). Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią. Pożyczki są nieoprocentowane i nie wiążą się z dodatkowymi prowizjami czy opłatami za przyznanie pożyczki.

Regulamin udzielania pożyczek oraz wzory umowy, a także wymagane dane i dokumenty do wniosku znajdują się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

Operatorzy projektu „Pożyczki na kształcenie”:

  • Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach już od 25 lat aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Oferta ARR obejmuje m.in. pożyczki, poręczenia oraz usługi doradcze dla firm. Agencja z sukcesem uczestniczy w realizacji programów i projektów finansowanych ze środków publicznych, np. jako pośrednik finansowy w programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” czy operator szeregu projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
  • Fundacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, realizacją, rozliczaniem i promocją projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych. Na przestrzeni lat Fundacja zebrała zespół posiadający wszechstronne kompetencje w zakresie ewaluacji, weryfikacji i kontroli finansowej, a także monitoringu programów i projektów. Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów wypracowała wysokie standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców. Fundacja Fundusz Współpracy realizowała liczne przedsięwzięcia rozwojowe na zlecenie Rządu RP – aktywnie wspierając m.in. proces akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.
    Obecnie główne obszary działalności Fundacji to m.in.: świadczenie usług audytowych, doradczych, ewaluacyjnych wspierających sektor publiczny i sektor ekonomii społecznej, w tym działania wspierające podmioty ekonomii społecznej, kształcenia ustawicznego i przedsiębiorczości, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz problematyki równościowej i wdrażanie działań CSR.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62