baner19.jpg

Starosta Malborski zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa między innymi zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji na rok 2019.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji. Projekt Programu dostępny jest:

  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Malborku,
  • na stronie Starostwa Powiatowego w Malborku: www.powiat.malbork.pl – zakładka NGO, 
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku www.bip.powiat.malbork.pl  (zakładka – STOWARZYSZENIA).  

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do 07.11.2018 roku do godz. 15.00:

  • w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Malborku
  • drogą elektroniczną na adres e-mail:   lub
  • pisemnie na adres: pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

Ponadto informujemy, że w dniu 07.11.2018 r., o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi.

W programie spotkania przewiduje się omówienie projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” oraz zasady powoływania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych.

Loading...

 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62