baner6.jpg

Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)

Umowa o dofinansowanie: Nr RPPM.10.02.01-22-0023/16-00

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowity koszt projektu: 31 918 636,90 PLN 

(w tym Powiat Malborski: 1 270 321,96 PLN)

Całkowite dofinansowanie w wysokości: 20 497 371,21 PLN

(w tym Powiat Malborski: 791 577,08  PLN)

Projekt realizowany w latach: 01.12.2014-09.30.2018

Celem projektu jest: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się głęboką modernizację energetyczną (termomodernizację) 39 budynków użyteczności publicznej. Projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wymianę oświetlenia na energooszczędne. 4 budynki będą realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zakres prac wynikać będzie z wykonanych uprzednio audytów energetycznych, elektrycznych, elektroenergetycznych oraz analiz PV . W ramach projektu realizowane będą także działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie oszczędności, poszanowania energii i OZE oraz działania promocyjne. Projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla MOF Malbork - Sztum z dnia 28.01.2016r.

Fundusze Europejskie

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)”

Marek Charzewski burmistrz Malborka podpisał 28 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu: "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)” w ramach, którego wspierane będą inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków.

Jest to przedsięwzięcie partnerskie samorządów: Gmina Nowy Staw, Miasto i Gmina Sztum, Powiat Sztumski, Powiat Malborski, Gmina Stare Pole i Gmina Malbork. Partnerem wiodący przedsięwzięcia jest Miasto Malbork. Wartość przedsięwzięcia ogółem to kwota 31 918 636,90 zł w tym wartość dofinansowania 20 497 371,21 zł

Łącznie na terenie MOF Malbork-Sztum zostanie zmodernizowanych 39 budynków użyteczności publicznej.

Do zakresu przedsięwzięcia Powiat Malborski zgłosił dwa budynki: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku oraz budynek Starostwa Powiatowego w Malborku (w zakresie termomodernizacji dachu).

Wartość przedsięwzięcia dla zakresu Powiatu Malborskiego to kwota 1 270 321,96 zł w tym wartość dofinansowania 791 577,08 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Działanie 10.2.1, Oś. Priorytetowa 10. Energia.   

 

Fundusze Europejskie

ZAPROSZENIE

do złożenia propozycji cenowej na

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej   przebudowy i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Pl. Słowiański nr 6 w Malborku ”

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE CENOWE

I. Nazwa i adres Zamawiającego :

  POWIAT MALBORSKI
  PL. SŁOWIAŃSKI 17
  82-200 MALBORK
  Tel : 55 - 646-04-00
  55 - 646 04 74
  starostwo@powiat.malbork.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000.00 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania polegającego na modernizacji sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy Al. Wojska Polskiego 502 w Malborku w zakresie jak niżej.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62