Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Informacji o ogłoszeniu konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Starosta Malborski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu malborskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Starosta Malborski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu malborskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określi między innymi zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwi powierzenie lub wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji na rok 2022.

W ramach konsultacji zapraszam do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji. Projekt programu dostępny jest:

  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Malborku,
  • na stronie Starostwa Powiatowego w Malborku: www.powiat.malbork.pl w zakładce NGO,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku www.bip.powiat.malbork.pl - w zakładce Stowarzyszenia / Aktualności.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę składać pisemnie w terminie do 20 października 2021 roku do godz. 12:00 w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: s.grabowska@powiat.malbork.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork lub osobiście w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku (Il piętro, pokój nr 211).

Załączniki:

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski