Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Inwestycja w ramach przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 4 maja 2020r podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelich, a Powiatem Malborskim na realizację inwestycji w ramach przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przedmiotem umowy jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80km”.

Kwota pozyskanego dofinansowania 1.033.573,00zł.

Pozyskana kwota dofinasowania zostanie zweryfikowana po wyłonieniu w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zakupu tablic informacyjnych.

Roboty drogowe polegać będą przede wszystkim na:

  • ułożeniu nowej nawierzchni w ciągu głównym drogi oraz na zjazdach do posesji i pola oraz na drogę gminną,
  • wykonaniu poszerzenia nawierzchni na łuku drogi,
  • odbudowie rowów przydrożnych,
  • remoncie przepustów,
  • pielęgnacji zadrzewienia i poboczy,
  • odnowieniu oznakowania pionowego,
  • ustawieniu barier ochronnych stalowych.
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski