Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Ważne komunikaty

Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej na rok 2020

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z terenu powiatu malborskiego do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej na rok 2020

 1. Celem działania Komisji Konkursowej jest:
  1. weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez wydział merytoryczny;
  2. analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowy;
  3. zaopiniowanie ofert i przedstawienie Zarządowi Powiatu Malborskiego propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
  1. 3 przedstawicieli Urzędu;
  2. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d, 2da ustawy.
 3. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:
  1. członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;
  2. do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
   a) czynny udział w pracach Komisji,
   b) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;
 4. Prawa członków Komisji Konkursowej:
  1. członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
  2. członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.
 5. Tryb pracy Komisji Konkursowej:
  1. Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;
  2. obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;
  3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;

Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonym formularzu.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie od 17 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r:

lub

 • dostarczyć oryginały do siedziby Starostwa Powiatowego w Malborku, pl. Słowiański 17, Malbork od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7.30 - 15.30, p. 211 II piętro

lub

 • wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17 – decyduje data wpływu do Urzędu
 • w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż jest wymagane do komisji – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji udzieli Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku, tel.: 55-646-04-49, e-mail: s.grabowska@powiat.malbork.pl

Załącznik:

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski