Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 2. turystyki i krajoznawstwa;
 3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 5. ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 6. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

  Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - zał_ 5

  Wzór oferty realizacji zadania publicznego - zał_ 1
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski