Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

PCPR w Malborku ogłasza nabór na stanowisko Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
ogłasza nabór na stanowisko
WYCHOWAWCA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork
 2. OKREŚLENIE STANOWISKA: WYCHOWAWCA
  1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
  2. Umowa o pracę na czas określony
  3. Praca zmianowa (weekendy, święta, praca w porze nocnej)
 3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. Wykształcenie wyższe:
   1. na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo
   2. na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.
  4. Znajomość przepisów z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.
  5. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
  6. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
  7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. KOMPETENCJE OSOBISTE:
  1. Właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
  2. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  3. Komunikatywność, wrażliwość, empatia,
  4. Wysoka kultura osobista,
  5. Dyspozycyjność i operatywność,
  6. Zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,
  7. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  8. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,
  9. Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, włączania się w życie placówki, zdobywania nowych doświadczeń,
  10. Umiejętność zintegrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego,
 5. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
  1. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
  2. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce.
  3. Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pozostałej dokumentacji w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
  4. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej, zwłaszcza: planów pomocy dziecku, karty pobytu dziecka,
  5. Praca z grupą – w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego,
  6. Współpraca z rodziną dziecka, opiekunami prawnymi, szkołami, sądem i innymi instytucjami działającymi w zakresie pieczy zastępczej i pomocy społecznej na rzecz powrotu dziecka do rodziny,
  7. Wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Życiorys (CV),
  2. List motywacyjny,
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
  5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:
   - o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
   - o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
   - o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
   - o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 7. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 października 2022 roku do godziny 13:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 6, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
  „Nabór na stanowisko – Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.
 8. INFORMACJE DODATKOWE:
  • Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

http://pcpr.powiat.malbork.pl/

http://pcpr.powiat.malbork.pl/bip/

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski