Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Piękna Wieś Pomorska 2022

Celem Konkursu jest ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnych działań społeczności wiejskiej, promowanie najlepszych wzorców i działań lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu.

Rozpoczęła się 29 edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska.

Żuławka Sztumska

Celem Konkursu jest ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnych działań społeczności wiejskiej, promowanie najlepszych wzorców i działań lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu.

Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Kategoria „Wieś”

W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie wskazanym przez gminę - formularza zgłoszenia dla kategorii „Wieś” (załącznik nr 1).  

Kategoria „Zagroda”

W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach Konkursu.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie wskazanym przez gminę - formularza zgłoszenia dla kategorii „Zagroda” (załącznik nr 2).

Oceny dokonają komisje:

  • gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 1 czerwca 2022 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”,
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 18 lipca 2022 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”,
  • wojewódzka 

Główną nagrodą w konkursie dla najpiękniejszej wsi jest 30 000 zł., za zajęcie drugiego miejsca 20 000 zł., a za trzecie miejsce 10 000 zł. Komisja może przyznać także trzy wyróżnienia po 3 000 zł każde.

Najlepsza zagroda w województwie otrzyma 5 000 zł., za zajęcie drugiego miejsca 4 000 zł, a za trzecie miejsce 3 000 zł. Komisja może przyznać także trzy wyróżnienia po 1 000 zł każde.

Regulamin konkursu, w tym formularze zgłoszeń i kryteria oceny dostępne są na portalu województwa pomorskiego www.pomorskie.eu

Załączniki:

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski