Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż  Pracodawcy za pomocą serwisu praca.gov.pl mają zapewnioną możliwość komunikacji ze wszystkimi urzędami wojewódzkimi, wojewódzkimi urzędami pracy i powiatowymi urzędami pracy. W szczególności w sposób elektroniczny mogą przekazywać informacje o ofertach pracy, staży i praktyk zawodowych, a także składać wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Praca.gov.pl zapewnia również obsługę podmiotów ubiegających się o zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP. Pracodawcy w sposób elektroniczny mogą wnosić:

  • Wnioski dotyczące zezwoleń na pracę cudzoziemca,
  • Wnioski dotyczące zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca,
  • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także wypełniać obowiązki informacyjne związane z przekazywaniem powiadomień o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca.

Pracodawcy, którzy wniosą wnioski lub oświadczenia wraz z wymaganymi załącznikami opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nie będą musieli stawiać się w urzędzie. Egzemplarz papierowy, w przypadku gdy przepisy przewidują jego wydanie może być wysłany pocztą. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty
w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.
 
Praca.gov.pl zapewnia także obsługę podmiotów ubiegających się o wpis, zmianę danych, zawieszenie lub wznowienie działalności, wykreślenie z Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). W tej sytuacji,
w przypadku wniosków wraz z załącznikami opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, podmioty są obsługiwane w sposób w pełni elektroniczny. Podmiot otrzyma zwrotnie decyzję administracyjną wydaną w postaci elektronicznej, a wprowadzone lub zaktualizowane dane opublikowane zostaną na stronie Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów PSZ.
 
Pracodawcy, podmioty ubiegające się o powierzenie lub powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom, mają możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi usług i form wsparcia świadczonymi na ich rzecz przez urzędy pracy, a także z zasadami zatrudniania cudzoziemców i z danymi kontaktowymi do poszczególnych urzędów pracy w ramach Wortalu  PSZ . Aktualne oferty pracy, staży i praktyk zawodowych, zgłaszane przez pracodawców do urzędów pracy i Ochotniczych Hufców Pracy publikowane są w ramach Centralnej Bazy Ofert Pracy.
 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski