Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Zmiany w regulaminie „Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2020”

REGULAMIN

KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2020”

 

 

1. Organizacja konkursu:

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2020”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w kategoriach „Wieś”
i „Zagroda” i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach województwa pomorskiego.

 1. Organizatorem etapu wojewódzkiego Konkursu jest Województwo Pomorskie.
 2. Partnerzy merytoryczni i organizacyjni:
  - Urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.
 3. Regulamin Konkursu dostępny będzie na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - www.pomorskie.eu
 4. Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:
 • gminnym,
 • powiatowym, 
 • wojewódzkim.

2. Cele Konkursu:

 1. ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi,
 2. poprawa jakości życia na wsi,
 3. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich,
 4. aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
 5. identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

Udział w Konkursie w obu kategoriach jest dobrowolny.

 1. kategoria „Wieś”

W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Wieś” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz pisemny opis wsi (ok. 2 str. A4). Opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 3.

 1. kategoria „Zagroda”

W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Zagrody, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej będą zdyskwalifikowane. Uzasadnienie spełniania definicji należy ująć w opisie stanowiącym załącznik do zgłoszenia w etapie wojewódzkim.

Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach Konkursu.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Zagroda” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy podpisanej przez właściciela/właścicieli zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz pisemny opis zagrody (ok. 1 str. A4). Opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 4.

4.Czas trwania Konkursu:

Konkurs trwa od dnia 3 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

5. Ocena Konkursu:

Oceny, w oparciu o niniejszy Regulamin, dokonują komisje:

 1. gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy. Komisje gminne w terminie do  30 czerwca 2020 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”. Poprzez zgłoszenie należy rozumieć przekazanie kart zgłoszeń laureatów gminnych do właściwego miejscowo starostwa powiatowego.
 2. powiatowe – powołane przez starostę powiatu. Komisje powiatowe w terminie do 31 lipca 2020 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”. Poprzez zgłoszenie należy rozumieć przekazanie:

- kart zgłoszeń zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Konkursu,

- opis wsi/zagrody,

- prezentację laureatów powiatowych (zapisana w pliku pdf)

   * kategoria „Wieś” max. 25 zdjęć z podpisem

   * kategoria „Zagroda” max. 20 zdjęć z podpisem

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Komisje powiatowe nie przesyłają protokołów z etapu powiatowego.

Umieszczając zdjęcia w prezentacji proszę mieć na uwadze kryteria oceny wyszczególnione w zał. nr 3 i nr 4. Zdjęcia powinny być kolorowe, dobrej jakości, jedno zdjęcie na jednym slajdzie z podpisem.

Do etapu wojewódzkiego może być zgłoszona wyłącznie jedna wieś i jedna zagroda z danego powiatu.

Komisje powiatowe przesyłają zgłoszenia w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

     Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP

 Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 1. wojewódzka w liczbie nie mniej niż 3 osób, w skład której wejdą przedstawiciele m.in.: Samorządu Województwa Pomorskiego, szkół wyższych i instytucji działających na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa
  w województwie pomorskim.

Wojewódzka Komisja Konkursowa, na podstawie przesłanych zgłoszeń, opisów i prezentacji ze zdjęciami, dokona oceny wsi i zagród oraz sporządzi protokół z prac w terminie do 31 sierpnia  2020 r. Decyzje Komisji są ostateczne.

Kryteria oceny zgłoszonych wsi i zagród określone są w załącznikach nr 3 i nr 4 do Regulaminu Konkursu.

Marszałek Województwa Pomorskiego powołuje członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Członkom Wojewódzkiej Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji Wojewódzkiej. Ich udział w pracach Komisji następuje za ich uprzednią zgodą wyrażoną pisemnie.

6. Podsumowanie Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”

Podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz przekazanie nagród
i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2020 roku, w formie adekwatnej do panującej sytuacji epidemiologicznej.

Podsumowanie Konkursu na etapie gminnym i powiatowym przeprowadzą gminy i powiaty we własnym zakresie.

7. Nagrody:

W etapie wojewódzkim przewiduje się przyznanie nagród w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” za zajęcie I, II i III miejsca, a także przyznanie nie więcej niż 3 wyróżnień w każdej z kategorii. Nagrody w etapie wojewódzkim sfinansowane zostaną ze środków własnych Województwa Pomorskiego.

a) Za zajęcie I, II i III miejsca oraz w ramach trzech wyróżnień w Konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2020” w etapie wojewódzkim w kategorii „Wieś” zostaną przyznane nagrody finansowe o łącznej wartości 69 000 zł.

 Wysokość nagród i wyróżnień w kategorii „Wieś” wynosi:

I miejsce – 30 000 zł;
II miejsce – 20 000 zł;
III miejsce – 10 000 zł;
Wyróżnienie – 3 000 zł;
Wyróżnienie – 3 000 zł;
Wyróżnienie – 3 000 zł;

łącznie: 69 000 zł.

b) Za zajęcie I, II i III miejsca oraz w ramach trzech wyróżnień w Konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2020” w etapie wojewódzkim w kategorii „Zagroda” zostaną przyznane nagrody finansowe o łącznej wartości 15 000 zł.

Wysokość nagród i wyróżnień w kategorii „Zagroda” wynosi:

I miejsce – 5 000 zł;
II miejsce – 4 000 zł;
III miejsce – 3 000 zł;
Wyróżnienie – 1 000 zł;
Wyróżnienie – 1 000 zł;
Wyróżnienie – 1 000 zł;

łącznie: 15 000 zł.

Nagrody w Konkursie w etapie gminnym i powiatowym zapewniają gminy i powiaty we własnym zakresie.

8. Tablica:

Laureat I miejsca Konkursu etapu wojewódzkiego w kategorii „Wieś” zobowiązany jest do umieszczenia w centralnym miejscu wsi tablicy informującej o zajęciu I miejsca w Konkursie, przekazanej przez Organizatora Konkursu.

9. Rozpowszechnianie wizerunku

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. ze zm.) Uczestnicy Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2020 w obu kategoriach wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas wizytacji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, procesu dokonywania ocen, w tym również gali i podsumowania Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku w prasie „Magazyn Pomorskie”, a także na portalu internetowym www.pomorskie.eu oraz profilu pomorskie.eu prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook. Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Konkursu oraz osiągnięciem celów Konkursu poprzez propagowanie estetycznego wizerunku wsi i zagród.

    Brak zgody na opublikowanie wizerunku w dalszym ciągu umożliwia uczestnictwo w Konkursie.

10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych zebranych podczas etapu:
a) gminnego Konkursu jest właściwy miejscowo wójt/burmistrz gminy,
b) powiatowego Konkursu jest właściwy miejscowo starosta,
c) wojewódzkiego Konkursu jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; dros@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 635
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych etapu wojewódzkiego: iod@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 518
3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie są przetwarzane w celu realizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” podstawy przetwarzania – interes publiczny (Art. 6 ust.1 lit e) RODO).
4. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa (m.in. firmy informatyczne).
5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in.
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6. Osoby biorące udział w Konkursie posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

11. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32-68-635
e-mail: dros@pomorskie.eu

 

Zmiany w regulaminie „Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2020”

 

 

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski