Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku ogłasza nabór

na stanowisko Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Miejsce pracy: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczne Południe" w Malborku, ul. Sucharskiego 8/1

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: WYCHOWAWCA

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat,

2. Umowa o pracę na czas określony,

3. Praca zmianowa (weekendy, święta, praca w porze nocnej).

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Wychowawca - wykształcenie wyższe:

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo

b) na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.

4. Znajomość przepisów z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

5. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,

6. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. KOMPETENCJE OSOBISTE:

1. Właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

2. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

3. Komunikatywność, wrażliwość, empatia,

4. Wysoka kultura osobista,

5. Dyspozycyjność i operatywność,

6. Zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,

7. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą,

8. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,

9. Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, włączania się w życie placówki, zdobywania nowych doświadczeń,

10. Umiejętność zintegrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego,

V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,

2. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce.

3. Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pozostałej dokumentacji w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

4. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej, zwłaszcza: planów pomocy dziecku, karty pobytu dziecka,

5. Praca z grupą – w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego,

6. Współpraca z rodziną dziecka, opiekunami prawnymi,  szkołami, sądem i  innymi instytucjami działającymi w zakresie pieczy zastępczej i pomocy społecznej na rzecz powrotu dziecka do rodziny,

7. Wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Życiorys (CV),

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:

  • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
  • o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

VII. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2024  roku do godziny 13:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 6, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko – wychowawca”.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

  • Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski