Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Starosta

Starosta Powiatu Malborskiego
Piotr Szwedowski

Godziny przyjęć – po uzgodnieniu w sekretariacie.
Telefon: (055) 272 24 72
(055) 646 0 400
e-mail: starostwo@powiat.malbork.pl

Podstawa prawna działania:

Uchwała Nr I/6/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Malborskiego

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Przewodniczącego Zarządu Powiatu w szczególności należy:

 1. organizowanie pracy Zarządu;
 2. zwoływanie posiedzeń Zarządu i nadzór nad przygotowaniem materiałów na posiedzenia;
 3. nadzorowanie przygotowania projektów uchwał pod obrady Rady;
 4. ogłaszanie budżetu Powiatu i sprawozdania z jego wykonania;
 5. wykonywanie powierzonych mu uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu;
 6. przedkładanie w obowiązującym trybie i terminach uchwał Rady Powiatu Wojewodzie Pomorskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
 7. współdziałanie z Radą Powiatu oraz Komisjami Rady;
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych;
 9. nadzorowanie przygotowania sprawozdań z działalności Zarządu;
 10. podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zdrowia i życia, mogących spowodować znaczne straty materialne, z tym, że czynności te wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy w szczególności:
 1. organizowanie i kierowanie pracą Starostwa, w tym ustalanie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Wicestarostę, Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika oraz nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa;
 2. podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
 3. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa;
 4. prowadzenie polityki kadrowej w Starostwie oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy;
 5. wydawanie zarządzeń jako aktów wewnętrznego kierowania w Starostwie;
 6. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej;
 7. udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski;
 8. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zatwierdzanie ich programów działania na terenie powiatu;
 9. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 10. upoważnianie Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu oraz pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej;
 11. udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do wyłącznej jego kompetencji;
 12. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki, mogących zagrażać zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu;
 13. wydawanie zarządzeń w sprawach należących do jego kompetencji;
 14. określanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie;
 15. udzielanie Wicestaroście, Członkowi Zarządu oraz Sekretarzowi upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnictwa służbowego w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
 16. ocena pracowników samorządowych;
 17. dysponowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 18. ustalanie stanowisk lub rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności;
 19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa;
Zgodnie z ustalonym podziałem zadań Starosta pełni bezpośredni nadzór nad:
 1. Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
 2. Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości;
 3. Audytorem Wewnętrznym;
 4. Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów;
 5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
 6. Powiatowym Urzędem Pracy.

Starosta jest zwierzchnikiem służbowym dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wypełnia w stosunku do nich czynności wynikające z prawa pracy.

Starosta jako zwierzchnik powiatowej administracji zespolonej koordynuje i uzgadnia działanie powiatowych służb, inspekcji i straży na obszarze Powiatu.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski