Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Sekretarz

Sekretarz Powiatu Malborskiego
Beata Żaroffe-Preuss

pok. 45
tel. 55 646-04-75
e-mail: b.zaroffe@powiat.malbork.pl

Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:
 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa.
 2. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad dyscypliną pracy.
 3. Koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Starostwa.
 4. Realizacja polityki zarządzania zasobami kadrowymi.
 5. Nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.
 6. Koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd.
 7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 8. Nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt, jak również kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i kodeksu etycznego pracowników.
 9. Nadzorowanie prac związanych z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
 10. Organizowanie i koordynowanie pracy obsługi prawnej.
 11. Nadzór nad obiegiem korespondencji.
 12. Koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych.
 13. Nadzór nad terminowym i poprawnym załatwianiem interpelacji, skarg i wniosków w Starostwie.
 14. Nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Starostwie.
 15. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Starostwa.
 16. Nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych.
 17. Nadzór nad realizacją zadań informacyjnych Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego.
 18. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań Sekretarz pełni bezpośredni nadzór nad:
  1. Wydziałem Organizacyjnym i Polityki Społecznej;
  2. Biurem Rady;
  3. Biurem Prawnym;
  4. Zespołem ds. Zamówień Publicznych.
 19. Rejestrowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.
 20. Realizacja zakresu uprawnień przekazanych przez Starostę.
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski