Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Informacja - Zostań Zawodowcem

Kolejny rok szkolny, w którym uczniowie malborskich szkół zawodowych mogli skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM” właśnie dobiegł końca. Podczas tego roku, dzięki dużemu zaangażowaniu i współpracy Samorządu wojewódzki

Kolejny rok szkolny, w którym uczniowie malborskich szkół zawodowych mogli skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM” właśnie dobiegł końca. Podczas tego roku, dzięki dużemu zaangażowaniu i współpracy Samorządu wojewódzkiego z powiatem, pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy przeprowadzono liczne działania ukierunkowane na unowocześnienie malborskich szkół zawodowych oraz odpowiednie przygotowanie absolwentów tych szkół do wymogów kreowanych na rynku pracy. Źródłem dofinansowania projektu, jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.

To właśnie ze środków EFES pochodzi pozyskane dofinansowanie w wysokości 2.975.926,42 zł stanowiące 90% wartości przedsięwzięcia szacowanego ogółem na 3 306 584,91 zł. „Zostań ZAWODOWCEM” jest pierwszym projektem, który w tak kompleksowy i wielozakresowy sposób wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Malborskim. Warto nadmienić, iż realizację projektu poprzedziła diagnoza, która umożliwiła wyłonienie branż kluczowych dla rozwoju Powiatu Malborskiego, tak by oferowane w zakresie przedsięwzięcia wsparcie uczniów mogło się realnie przełożyć na szeroko rozumiany rozwój gospodarczy regionu.

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w Powiecie Malborskim. Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia skierowane są zarówno do uczniów jak i nauczycieli malborskich szkół zawodowych, którzy w minionym roku odbyli liczne kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia pozalekcyjne podnoszące kwalifikacje lub kompetencje, staże i praktyki zawodowe oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach rozwoju kompetencji zawodowych uczniów ZSP III i ZSP IV w okresie styczeń – czerwiec 2018 rozliczyło cykliczne zajęcia w wybranych branżach kluczowych, które zwiększają szanse uczniów na podjęcie zatrudnienia w kierunku zgodnym z kierunkiem kształcenia. Zorganizowano m.in. zajęcia z podstaw programowania w tym gier komputerowych, zajęcia z podstaw robotyki, grafiki komputerowej, szkolenie pt. „Adobe Photoshop” – operacje podstawowe, „Carving i garnirowanie potraw” czy „Animator czasu wolnego” dla uczniów z ZSP III. Dodatkowo, 6 uczniów miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu CISCO CCNA przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego CISCO. Zdobycie takiego certyfikatu, daje duże możliwości na znalezienie lepszej pracy, gdyż jest on honorowym dokumentem potwierdzającymi wysoki poziom wiedzy na całym świecie i jest bardzo ceniony przez pracodawców branży informatycznej. 11 czerwca, 30 uczniów w ramach każdej branży kluczowej objętej wsparciem, rozpoczęło również realizację kursu prawa jazdy.

Z kolei uczniowie ZSP IV zrealizowali liczne kursy i szkolenia takie jak: Procesy montażu obwodów drukowanych, kursy gastronomiczne (Sporządzanie potraw z warzyw i owoców z elementami carvingu, kuchnia Meksykańska, Sushi, Dekorowanie wyrobów cukierniczych) czy zajęcia z języków obcych tj. j. angielski branżowy (TLM) i j. niemiecki branżowy (ICT). Ponadto, 22 marca 2018 rozpoczął się kurs SEP dla uczniów, w wyniku którego 14 osób podniosło swoje kwalifikacje, potwierdzone egzaminem SEP.

Wraz z udziałem Partnera projektu P.P.H Rarytas w tym okresie zrealizowano także staże i praktyki dla uczniów z ZSP III i ZSP IV. Uczniowie mieli możliwość podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez pracę u różnych pracodawców. Staże i praktyki odbyły się w okresie zimowym i letnim w 2018 r. w zawodach: technik elektronik, technik mechanik lotniczy, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, technik awionik, monter elektronik, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk, technik hotelarstwa.

Ponadto, odbiorcy wsparcia mieli możliwość uczestniczenia w specjalistycznych targach branżowych oraz wizytach studyjnych. Uczniowie wzięli udział m.in. w targach branżowych w branży ICT Automatikon 2018 w Nadarzynie, gdzie zapoznali się z ofertą naukową i przemysłową w dziedzinie automatyki, robotyki, , sprzętu pomiarowego oraz stosowanych najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w tym zakresie czy w Międzynarodowych Targach Transportu, Spedycji i Logistyki, podczas których uczniowie zapoznali się z ofertą producentów, dystrybutorów i importerów, ofertą dydaktyczną uczelni wyższych i giełdą ofert pracy dla kierowców i przewoźników. Odnotowano również wyjazdy do Lubiany, gdzie uczniowie kształcący się w branży TSR mieli okazję zapoznać się z technologią produkcji naczyń porcelanowych; do Poznania, gdzie uczniowie mieli okazję zwiedzić Browar Lech oraz uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii; czy Gdańska w celu odbycia wizyty studyjnej do Centrum Informatycznego Akademickiej Trójmiejskiej Sieci Komputerowej.

Warto również wspomnieć, że w minionym roku dużą rolę przy budowaniu wsparcia edukacyjno-zawodowego odegrało doradztwo zawodowe. Dzięki systematycznej diagnozie zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe wśród szkół objętych projektem, zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogli skorzystać z profesjonalnych porad doradcy-konsultanta.

Przed nami jeszcze dwa lata realizacji projektu, w których kolejni uczniowie zdobędą kwalifikacje i umiejętności, dzięki którym ich start na rynku pracy będzie łatwiejszy. W tym miejscu należy podkreślić, iż nie byłoby to możliwe gdyby nie zaangażowanie pracodawców wspierających projekt w różnych jego wymiarach. Podsumowując ocena dotychczasowych działań daje nadzieję na to, że założone w projekcie cele zostaną zrealizowane, a jakość kształcenia zawodowego w powiecie zyska nowy bardziej atrakcyjny wymiar.

Galeria zdjęć

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski