Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MALBORKU, UL. JAGIELLOŃSKA 94, 82-200 MALBORK DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MALBORSKI

I.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449 ze zm.):

1.   Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo

b) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy (za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora)

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 289),

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwczłonkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5) spełnia warunki określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

3. Do konkursu może przystąpić również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym, niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązkuświadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 854),

- spełniający wymagania określone w ww. rozporządzeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

 

II.   OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU


zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)

powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku;

Jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki dodatkowo w formie multimedialnej, powinien złożyć zawierający ją nośnik elektroniczny wraz z pisemną formą koncepcji w kopercie z wymaganą dokumentacją.  Prezentacja multimedialna powinna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie.

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.) lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 104),
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 ze zm.) –w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.)
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

III.  OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ

W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH

Z PODANYM ADRESEM ZWROTNYM, NUMEREM TELEFONU I DOPISKIEM:

„KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO NR 1 W MALBORKU”

W TERMINIE DO DNIA 28.03.2024 R. DO GODZ. 15.00 NA ADRES:

STAROSTWO POWIATOWE W MALBORKU

Pl. SŁOWIAŃSKI 17

82-200 MALBORK

SEKRETARIAT - I PIĘTRO, POKÓJ NR 24

 

O dochowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Malborku.

 

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

IV.  POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Malborskiego.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

4. Na żądanie organu prowadzącego jednostkę oświatową kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. II ppkt 4-7, 12 i 13.

 

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Malborku jest Starosta Malborski, z siedzibą pod adresem: Plac Słowiański 17, 82-00 Malbork.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności Starostwa - przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Malborski, ewentualnego zawarcia umowy o pracę i ewentualnego powierzenia wyłonionemu kandydatowi stanowiska dyrektora w/w Ośrodka.

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork lub email: iod@powiat.malbork.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, lub email: iod@powiat.malbork.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym: art. 62 ust. 4 i art. 63 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, ze zm.).
 5. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane za granicę.
 8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane automatycznie.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, przy czym realizacja Pani/Pana praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres starostwo@powiat.malbork.pl. Ma też Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

11.  Odbiorcami Pana/Pani danych będą: tylko instytucje i podmioty upoważnione z mocy prawa.

12.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Załącznik:

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski