Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2021

„Piękna Wieś Pomorska 2021”

W roku 2021 odbędzie się już 28. edycja Konkursu Piękna Wieś.

Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie, zaś partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Kategoria „Wieś”

W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie wskazanym przez gminę - karty zgłoszenia podpisanej przez sołtysa wsi w kategorii „Wieś” wraz z pisemnym opisem wsi (opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 3 regulaminu konkursu).

Kategoria „Zagroda”

W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach Konkursu oraz zagród, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie wskazanym przez gminę - karty zgłoszenia podpisanej przez właściciela/właścicieli zagrody w kategorii „Zagroda” wraz z pisemnym opisem zagrody (opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 4 regulaminu konkursu).

Czas trwania konkursu od dnia 22 marca 2021 r. do 15 września 2021 r.  

Oceny dokonają komisje:

  • gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 1 czerwca 2021 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”,
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 15 lipca 2021 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”,
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 15 września 2021 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2021 r. Za zajęcie I, II, III miejsca oraz w ramach trzech wyróżnień w Konkursie w etapie wojewódzkim zostaną przyznane nagrody finansowe – w kategorii „Wieś” o łącznej wartości 69 000 zł oraz w kategorii „Zagroda” o łącznej wartości 15 000 zł sfinansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego.

Administratorem danych zebranych podczas etapu:

  • gminnego Konkursu jest właściwy miejscowo wójt/burmistrz gminy,
  • powiatowego Konkursu jest właściwy miejscowo starosta,
  • wojewódzkiego Konkursu jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Regulamin konkursu, w tym karty zgłoszeń i kryteria oceny dostępne są na portalu województwa pomorskiego www.pomorskie.eu

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski