Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy

 
     Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy
Termin składania wniosków 01.04.2020r. – 08.04.2020r.
Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej 5.000,- zł
Miejsce składania wniosków
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
Aleja Armii Krajowej 70
82 – 200 Malbork
do skrzynki znajdującej się przed wejściem do budynku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub elektronicznie za pośrednictwem portalu:  praca.gov.pl
Tryb rozpatrywania wniosków Wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków. Informacja dotycząca rozpatrzenia wniosku wraz ze wzorem umowy w pliku PDF zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku
Kryteria naboru W ramach ogłoszonego naboru wnioski mogą składać mikroprzedsiębiorcy tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
 3. prowadził działalność gospodarczą przed dniem 01 marca 2020r.
Źródło dofinansowania Fundusz Pracy
Informacje dodatkowe dotyczące naboru
 1. Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty 5.000,- zł.
 3. Pożyczka jest udzielana jednorazowo.
 4. Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatki, składki, koszty wynajmu lokalu.
 5. Wnioski, które wpłyną przed lub po wskazanym wyżej terminie oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o przyjęciu wniosku decyduje data faktycznego wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.
 7. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
 8. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji;
 9. Spłata pożyczki odbywa się na konto wskazane przez PUP, zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki ustalonym przez PUP.
 10. Termin wypłaty pożyczki  nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczki.
 11. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o utrzymaniu stanu  zatrudnienia.
 12. Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku o umorzenie, może złożyć do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Jeżeli pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki.
 13. W przypadku niespłacenia raty zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.
 14. Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki.
 15. Wartość pożyczki wraz z odsetkami stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I1 z 20.03.2020 r. ze zm.). Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Pomoc może być udzielona, gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. Wnioskodawcy nie dotyczyła żadna z poniższych sytuacji:
 1. wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego (w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki komandytowo-akcyjnej);
 2. wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki (w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej);
 3. spełnione były kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym.
 


W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod nr tel. (55) 272-33-51 wew. 321

https://malbork.praca.gov.pl/-/11930246-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcy

Wnioski są dostępne na stronie internetowej malbork.praca.gov.pl

Załączniki

Zasady udzielania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców (pdf, 470 KB)

Wniosek o udzielenie pożyczki (doc, 120 KB)

Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (pdf, 194 KB)

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski