Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  2. turystyki i krajoznawstwa;
  3. ekologii i ochrony dziedzictwa narodowego;
  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  5. ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  6. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Załączniki: 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski