Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2021 - wyniki etapu powiatowego

W dniu 23 czerwca 2021 r. powiatowa komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 29/2021 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 11.06.2021 r. dokonała oceny „Zagród” i „Wsi” zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych w ramach konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021”.

W dniu 23 czerwca 2021 r. powiatowa komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 29/2021 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 11.06.2021 r. dokonała oceny „Zagród” i „Wsi” zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych w ramach konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021”.

Konkurs ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnego działania społeczności wiejskiej. Niniejszy konkurs wpływa się na poprawę estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Zagroda” (w konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną) oraz „Wieś” (w konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy).

Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:

  • gminnym,
  • powiatowym,
  • wojewódzkim.

Gmina Nowy Staw i Gmina Stare Pole zgłosiły zwycięzców etapu gminnego konkursu do etapu powiatowego:

posesje zgłoszone w kategorii „Zagroda”:

  • Zagroda Pani Anety Sadłocha z Brzózek, gmina Nowy Staw;

wsie zgłoszone w kategorii „Wieś”:

  • Wieś Tralewo,  gmina Nowy Staw - Sołtys Pan Edmund Piątkowski;
  • Wieś Królewo, gmina Stare Pole - Sołtys Pani Anna Górniak.

Komisja powiatowa w kategorii „Wieś” oceniła: ogólny wygląd wsi, dbałość o stan środowiska przyrodniczego, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi i charakteru wiejskiego. Bardzo ważna jest także aktywizacja, integracja i zaangażowanie społeczności lokalnej, która podejmuje wspólne działania w celu uatrakcyjnienia oraz poprawy jakości życia na wsi. W kategorii „Zagroda” punktowane były: stan techniczny oraz ład i porządek siedliska, stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze oraz pielęgnowanie tradycji miejsca.

Po dokonaniu oceny zagród oraz wsi zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego komisja powiatowa do szczebla wojewódzkiego wytypowała zwycięzców etapu powiatowego:

w kategorii „Zagroda”

  • Zagrodę Pani Anety Sadłocha z Brzózek, gmina Nowy Staw,

w kategorii „Wieś”

  • Wieś Królewo, Sołtys Pani Anna Górniak, gmina Stare Pole.

Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego zostaną nagrodzeni przez Starostę Powiatu Malborskiego.

Laureaci pierwszych miejsc będą walczyć o tytuł najpiękniejszej zagrody oraz wsi w województwie pomorskim. Komisja wojewódzka na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji, dokona oceny wsi i zagród oraz sporządzi protokół z prac w terminie do 15 września 2021 r. W przypadku, gdy ze względu na stan epidemiologiczny wizytacja nie będzie możliwa, Komisja zastrzega sobie prawo do oceny zgłoszonych wsi i zagród na podstawie przesłanych materiałów wraz ze zgłoszeniem (opis, prezentacja). Decyzję w powyższym zakresie podejmuje Wojewódzka Komisja Konkursowa.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2021 r. w formie adekwatnej do panującej sytuacji epidemiologicznej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszego udziału w konkursie.

OPRACOWANIE: WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski