Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (RODZAJ PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI OZNACZONY KODEM PKD 56.30.Z, 93.29.A LUB 93.29.Z)

     Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

(RODZAJ PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI OZNACZONY KODEM PKD 56.30.Z, 93.29.A LUB 93.29.Z)

Termin składania wniosków

01.01.2022r. – 15.04.2022r.

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

5.000,- zł

Miejsce składania wniosków

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Kryteria naboru

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

 • którzy na dzień 31 marca 2021r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r. Oznacza to, że przedsiębiorca ma możliwość wykazania spadku przychodów jedynie w grudniu 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów może być luty 2020 r., lub wrzesień 2020 r, lub grudzień 2020 r., lub listopad 2021 r.  którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorcówü
 • nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Źródło dofinansowania

Fundusz Pracy

Informacje dodatkowe dotyczące naboru

 1. Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji. Działalność gospodarcza mogła być natomiast zawieszona w grudniu 2021 r. oraz odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodu.
 2. Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z "części" oznaczonej określonym kodem PKD.
 3. Zgodnie z § 7a ust. 2 rozporządzenia oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 31 marca 2021 r.) nie będą uwzględniane.
 4. O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
 5. Spełnienie przez przedsiębiorcę warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji będzie sprawdzane przez PUP, który poinformuje przedsiębiorcę o wyniku tej weryfikacji. Jeśli przedsiębiorca nie spełni warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji – ma obowiązek zwrotu dotacji.
 6. Starosta może przeprowadzić kontrolę mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji, w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwego dokumentowania dotacji
 7. Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.) Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.
 8. Przedsiębiorca, który złożył niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie załączone do wniosku, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, na rachunek powiatowego urzędu pracy, który udzielił dotacji.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod nr tel. (55) 272-33-51 wew. 328

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski