Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Sekretarz

Sekretarz Powiatu Malborskiego
Bogusława Luterek

tel.: 55 6460475
e-mail: b.luterek@powiat.malbork.pl

Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:
 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa.
 2. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad dyscypliną pracy.
 3. Koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Starostwa.
 4. Realizacja polityki zarządzania zasobami kadrowymi.
 5. Nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.
 6. Koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd.
 7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 8. Nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt, jak również kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i kodeksu etycznego pracowników.
 9. Nadzorowanie prac związanych z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
 10. Organizowanie i koordynowanie pracy obsługi prawnej.
 11. Nadzór nad obiegiem korespondencji.
 12. Koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych.
 13. Nadzór nad terminowym i poprawnym załatwianiem interpelacji, skarg i wniosków w Starostwie.
 14. Nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Starostwie.
 15. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Starostwa.
 16. Nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych.
 17. Kontakt z mediami.
 18. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań Sekretarz nadzoruje pracę:
  • Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej;
  • Biura Rady.
  • Rejestrowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.
  • Realizacja zakresu uprawnień przekazanych przez Starostę.
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski