Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu malborskiego do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określi między innymi zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwi powierzenie lub wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji na rok 2023. 

W ramach konsultacji zapraszam do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji. Projekt programu dostępny jest:

  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Malborku, 
  • na stronie Starostwa Powiatowego w Malbork: www.powiat.malbork.pl - w zakładce NGO, 
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku www.bip.powiat.malbork.pl - w zakładce STOWARZYSZENIA.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę składać pisemnie w terminie do 6 października 2022 roku do godz. 12:00 w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: s.grabowska@powiat.malbork.pl lub
  • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malborku lub
  • osobiście w Starostwie Powiatowym w Malborku (II piętro, pokój nr 211).

 Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Malborskiego na 2022 rok

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski