Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Zawiadomienie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

Zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały 783/LXlll/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

Jednocześnie wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

Zapraszam zainteresowanych do składania wniosków do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Wnioski do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego składa się:

  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej,
  • na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Wzór formularza, na którym składa się wniosek, został ustalony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) i jest dostępny:

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada.

Wnioski można składać w postaci:

  • papierowej do Marszałka Województwa Pomorskiego na adres: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk,  online za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego https://pbpr.pomorskie.pl/formularz-wniosku/, za pomocą poczty elektronicznej na adres: plan@pbpr.pomorskie.pl,poprzez platformę ePUAP: /PBPR_slupsk/SkrytkaESP

Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

UWAGA: Liczy się data wpływu wniosku do Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego w godzinach 8.00 - 15.00.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
MIECZYSŁAW STRUK


Załączniki:

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski