baner30.jpg

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w najbliższym czasie planuje ogłosić otwarty nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, realizowanego w oparciu o priorytety Rady Rynku Pracy określone na 2019 rok.

W ramach planowanego naboru pracodawcy będą mogli zatem ubiegać się o pozyskanie środków rezerwy KFS z przeznaczeniem na:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – pracodawca zobligowany jest dołączyć do wniosku oświadczenie o posiadaniu przez uczestnika szkolenia orzeczenia o niepełnosprawności, który stanowi integralną część wniosku;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy – pracodawca zobligowany jest dołączyć oświadczenie, który stanowi integralną część wniosku i udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Decyzja czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet nr C zostanie podjęta na podstawie wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr C można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

O dofinansowanie ze środków KFS będą mogli ubiegać się wyłącznie pracodawcy posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie malborskim.
Przez pracodawcę należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika, zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Uczestnikami kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wyłącznie pracodawcy i pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pracownikiem nie jest osoba współpracująca. Definicję osoby współpracującej określa art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
W ramach KFS PUP w Malborku może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości do 80%, a w przypadku mikroprzedsiębiorsw w wysokości 100%.

Szczegóły odnośnie naboru, w tym wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz termin składania wniosków, zostaną opublikowane na stronie malbork.praca.gov.pl

Informujemy, że na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Malborku został umieszczony Raport o stanie Powiatu Malborskiego.

Zgodnie z art. 30a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać glos również mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest do złożenia Przewodniczącemu Rady Powiatu Malborskiego pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 150 podpisami mieszkańców najpóźniej do godziny 15:30 w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Rada może postanowić o zwiększeniu tej liczby.

Wzór pisemnego zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62